Algemene voorwaarden

BIJLAGE I
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK PR.Ninja.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PR.Ninja gevestigd en kantoorhoudend te 1017 NX Amsterdam, aan de Leidsestraat 69B, die toepasselijk zijn op alle diensten die PR.Ninja aanbiedt, onder meer op haar website www.PR.Ninja.nl

DEFINITIES
Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via www.PR.Ninja.nl of onderliggende website pagina’s een Overeenkomst met PR.Ninja heeft gesloten.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen PR.Ninja en de Gebruiker waarmee de Gebruiker het aanbod van het verzendsysteem van PR.Ninja heeft geaccepteerd. 

De overeenkomst wordt tevens aangeduid als “Eenmalig Gebruik”. Hierop zijn te allen tijde de (Algemene) Voorwaarden van toepassing.
(Algemene) Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst.
Website: De website www.PR.Ninja.nl

Artikel 1 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker van PR.Ninja en op ieder Eenmalig Gebruik dat PR.Ninja aanbiedt.

1.2 Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden en de Overeenkomst.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Voordat de Gebruiker een Overeenkomst aangaat met PR.Ninja worden deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld; dit gebeurt op zodanige wijze dat de Voorwaarden door de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en/of geprint en voor de Gebruiker toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door PR.Ninja zijn vastgelegd en/of uitdrukkelijk zijn aanvaard door PR.Ninja. PR.Ninja heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Tenzij anders vermeld zullen de wijzigingen direct in werking treden. Een eventuele bekendmaking vindt plaats door publicatie op de Website en/of door het versturen van een e-mail aan de Gebruiker(s).

1.6 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden.

Artikel 2 - Eenmalig Gebruik en Eenmalige Gebruiksduur

2.1 Het Eenmalig Gebruik houdt in dat PR.Ninja de Gebruiker toegang geeft voor niet-exclusief gebruiksrecht tot de database en het verzendsysteem van PR.Ninja via de Website.Indien het Eenmalig Gebruik ten einde komt vervalt het gebruiksrecht van de Gebruiker en is deze niet langer gerechtigd gebruik te maken van de database en het verzendsysteem en de daarin voorkomende gegevens.

2.2 De Gebruiker dient het Eenmalig Gebruiksgeld en aanvullende, verschuldigde vergoedingen vooraf te betalen via het betaalsysteem op de website.

Artikel 3 - Eigendom en rechten PR.Ninja

3.1 De eigendom, alsmede alle rechten op PR.Ninja, waaronder die van
intellectuele en industriële eigendom, berusten uitsluitend bij PR.Ninja. De Gebruiker erkent de eigendom en deze rechten en verklaart door aanvaarding van deze Voorwaarden geen inbreuk te zullen maken op deze rechten. De Gebruiker mag en zal per betaling slechts eenmalig gebruik mogen maken van PR.Ninja zoals uitdrukkelijk is overeengekomen

Artikel 4 - Gebruiksrechten Gebruiker


Artikel 5 - Garanties/gebruik

5.1 PR.Ninja streeft naar volledigheid van de in PR.Ninja opgenomen gegevens. Zij kan echter niet garanderen dat deze volledig en/of juist zijn. PR.Ninja is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de gegevens, in welke zin dan ook.

5.2 Iedere inconsistentie, onjuistheid en/of onvolledigheid kan gemeld worden bij de mediamanagers van PR.Ninja per e-mail via: wijzigen@deperslijst.com. PR.Ninja zal de inconsistentie, onjuistheid en/of onvolledigheid verifiëren en zal deze naar haar eigen inzicht - waar nodig - aanpassen en/of wijzigen.

5.3 Het gebruik van PR.Ninja geschiedt volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 PR.Ninja is, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Gebruiker, voor zover dit blijkt uit dit artikel.

6.2 De totale aansprakelijkheid van PR.Ninja wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Eenmalig Gebruik, dan wel anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Eenmalig Gebruik bedongen prijs (excl. BTW). 

6.3 Aansprakelijkheid van PR.Ninja voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. 

6.4 Iedere aansprakelijkheid verdergaand dan door PR.Ninja afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7- Algemene bepalingen

7.1 De Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PR.Ninja.

7.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.3 De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst worden door partijen uitsluitend schriftelijk overeengekomen.

Algemene Voorwaarden PR.Ninja B.V. - December 2020

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen.